Všeobecné smluvní podmínky užívání  

služeb poskytovaných firmou Jan Honysch na webovém serveru Nahnoji.cz (dále jen „Podmínky“)

Uživatel souhlasí s níže uvedenými poPmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená v okamžiku, kdy službu Poskytovatele použije.

1. Obecná ustanovení

1.1. Firma Jan Honysch, se sídlem na adrese Křižíkova 180/28, 186 00, Praha – Karlín, IČ:       74455141, zapsaná v živnostenském rejstříku  vedeném Úřadem městské části Praha 8, sp.zn. SZ MCP8 073258/2011, jednající v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“), je provozovatelem webového serveru Nahnoji.cz, dostupného z internetové adresy (URL) http://nahnoji.cz (dále jen „Server“). Prostřednictvím Poskytovatele umožňuje Server úložný prostor pro nahrávání souborů o velikosti až 500MB, jejich opětovné stažení, shlédnutí nebo jejich sdílení prostřednictvím internetové sítě a dále možnost shlédnout nebo stahovat sdílené nahrané soubory.

1.2. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí Podmínkami.

1.3. Používání služeb (dále jen „Služba“ nebo „Služby“) Poskytovatele serveru Nahnoji.cz se řídí těmito Podmínkami smluvního vztahu mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Nahráním souboru na Server, stažením souboru ze Serveru nebo jakýmkoliv jiným užitím Služeb vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se dodržovat všechna pravidla v nich uvedená. Uživatel berete na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel bude používání Služby považovat za projevení souhlasu s Podmínkami od okamžiku prvního použití Služby. Užitím Služby Nahnoji.cz  prostřednictvím Poskytovatele se rozumí nahrání souboru, sdílení nebo stažení souboru Uživatelem. K užívání Služeb není nutná registrace Uživatele.

2. Definice – význam důležitých pojmů

2.1. Poskytovatel“ Služeb na webovém Serveru je firma Jan Honysch, se sídlem Křižíkova 180/28, 186 00, Praha – Karlín, IČ: 74455141, zapsaná v živnostenském rejstříku  vedeném Úřadem městské části Praha 8, sp.zn. SZ MCP8 073258/2011, jednající v rámci své podnikatelské činnosti.

2.2. „Uživatel“ je fyzická osoba či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele.  Uživatel vyjadřuje souhlas s Podmínkami samotným užitím Serveru. Uživatel pornografického souboru musí být starší osmnácti let.

2.3. „Server je webový server Nahnoji.cz  (soubor hardware a software) ten zajišťuje přístup ke Službě všem Uživatelům.

2.4. „Služba“ jsou všechny Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli, jež spočívají zejména v ukládání obsahu informací poskytnutých Uživatelem, ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb. (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění.

2.5. „Soubor“ je jakýkoli soubory nahraný a uložený, sdílený a stažený Uživatelem na Serveru. Soubory Uživatel ukládá na úložný prostor Serveru Poskytovatele.  Soubor je vždy přesně identifikovatelný, jeho jedinečnost je zajištěna unikátní adresou URL, která slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací na internetu.

2.6. „Obsah Uživatele“ jsou veškeré informace poskytnuté Uživatelem a uložené na Serveru ve formě Souboru. Každý nahraný Soubor má svůj název.

2.7. „Hlášení je písemná zpráva ve formě mailu Uživatele nebo jiné osoby Poskytovateli týkající se porušení  těchto Podmínek nebo jakéhokoliv porušení právních předpisů.

2.8. „Ohlašovatel“ je fyzická osoba či právnická osoba, která v rámci užívání Služeb Poskytovatele či jinak zjistí, že mohlo dojít k porušení Podmínek či porušení právních předpisů a tuto skutečnost ohlásí Poskytovateli formou Hlášení. Ohlašovatel vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Podmínek t, které se týkají Hlášení.

2.9. „Osobní údaj“ je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů dle definice zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

2.10. „Podmínky“ jsou závazná pravidla používání Služby Uživatelem Serveru.

 3. Služby Poskytovatele

3.1. Poskytování úložného prostoru Uživatelům pro nahrávání Souborů a jejich sdílení (ukládání informací poskytnutých Uživatelem) přes webové rozhraní Serveru.

3.2. Uživatelé mají možnost stahovat, sdílet, shlédnout uložené Soubory dle aktuální nabídky Poskytovatele.

3.3. Poskytovatel umožňuje své Služby bez registrace Uživatele

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel prohlašuje a zaručuje se, že se před prvním použitím Služby seznámil důkladně s Podmínkami a s těmito Podmínkami souhlasí a zcela jim rozumí.

4.2. Služba je Poskytovatelem Uživateli poskytována bezplatně.

4.3. Užití Služby není podmíněno registrací Uživatele na Serveru.

4.4. Uživatel se zavazuje používat Služby pouze k účelu, k němuž jsou určeny.

4.5. Uživatel je plně způsobilý k právním úkonům, nebyl zbaven způsobilosti ani mu nebyla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, a to zejména s ohledem na jeho věk.

4.6. Uživatel je plně odpovědný za jím uložený (nahraný Soubor – Obsah Uživatele) či jinak umístěný obsah informací a je plně odpovědný za umožnění sdílení jeho Souboru. Každý jednotlivý nahraný Soubor může mít velikost až 500 MB. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí, že Služby nebude využívat, pokud by došlo k rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států, Podmínkami Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, a taktéž i s obecně uznávanými zásadami používání podobných služeb poskytovaných prostřednictvím internetu.

4.8. Uživatel prohlašuje, že má oprávnění umístit Obsah Uživatele na Server. Uživatel též prohlašuje, že má oprávnění svůj Obsah Uživatele – Soubor sdílet. Obsah Uživatele a veškeré nahrané Soubory musí být v souladu s pravidly uvedenými v těchto Podmínkách.

4.9. Po nahrání Souboru Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování Souboru. Data Uživatele Služby, budou zpracována a zobrazena takto:  ID, Název videa, Délka Souboru, Velikost videa a Datum přidání. Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování Souboru a jeho evidenci v databázi pro vyhledávání nahraných Souborů. Soubory mohou být indexovány pro vyhledávání. Soubor je na Službě zobrazován jako Velké ikony (náhled) nebo ve Výpisu – řádkový seznam Souborů dle názvu. Toto automatizované zpracování Souboru nezmění nahraný Obsah Uživatele. Uživatel si je vědom, a výslovně souhlasí s tím, že Obsah Uživatele je možno veřejně sdílet.

4.10 Uživatel bere na vědomí, a výslovně souhlasí s tím, že při používání Služby Serveru, se ukládají z důvodů zabezpečení údaje, které mohou případně sloužit k identifikaci uživatele (např. IP adresa, datum, čas a Obsah Uživatele). Tyto údaje budou uloženy po dobu používání Služby a dále 6 měsíců po ukončení používání Služby.4.10. Uživatel bere na vědomí, a výslovně souhlasí s tím, že jakékoliv zpracování nahraného Souboru probíhá automatizovaně bez účasti Poskytovatele a Poskytovatel nijak nezkoumá Obsah Uživatele ani název Souboru Uživatele. Jakékoli údaje o Uživateli budou uloženy po dobu používání Služby a dále 6 měsíců po ukončení používání Služby.

4.11. Uživatel bere na vědomí, a výslovně souhlasí s tím, že není oprávněn jakkoliv užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho loga, doménová jména ani žádná jiná označení a prvky duševního a průmyslového vlastnictví Poskytovatele.

4.12. Uživatel nesmí jakkoliv zasahovat do obsahu Serveru, nesmí narušovat ani poškozovat provoz Serveru.

4.13. Uživatel neuděluje Poskytovateli žádné oprávnění/licenci k užití Nahraného souboru.

4.14. Uživatel si je plně vědom, že Server není „zálohovacím zařízením“ ani „úschovnou“ a je tak odpovědný za vlastní zálohování Obsahu Uživatele, a to výhradně na vlastní náklady. Je si vědom, že Poskytovatel je oprávněn pozastavit nebo změnit Službu a Uživatel tak může dočasně nebo trvale přijít o Obsah Uživatele.

4.15. Uživateli je zakázáno přenášet nebo ukládat informace, jejichž zpřístupněním dalšímu Uživateli by došlo ke spáchání trestného činu, přestupku nebo jakéhokoliv jiného protiprávního jednání zakázaného právním řádem České republiky, právem Evropských společenství a Evropské unie a nebylo v souladu s dobrými mravy.

4.16. Uživateli, který se zdržuje na území jiného státu než je Česká republika, je mu zakázáno jakékoliv protiprávní jednání, které je v rozporu s právním řádem České republiky a/nebo právem Evropských společenství a Evropské unie a/nebo právním řádem země, na jejímž území se zdržuje při užívání Služby a Serveru Poskytovatele.

4.17. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu nebo škodu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušením ustanovení těchto Podmínek ze strany Uživatele.

4.18. Uživatel bere na vědomí, a výslovně souhlasí s tím, že za veškeré informace (Soubory), k nimž bude mít přístup v rámci Služeb nebo prostřednictvím jejich používání, nese výhradní odpovědnost osoba, od které takový obsah pochází. Uživatel dále prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel  Služby neručí za kvalitu, ani nezodpovídá za porušování autorských práv.

4.19. Uživatel je povinen se řídit při nahrávání Souboru na Server Podmínkami a níže uvedenými pravidly.

5. Pravidla pro Uživatele, týkající se Obsahu Uživatele

5.1.  Soubor, který Uživatel nahrává na Server, opatří názvem. Tento název nesmí obsahovat vulgarizmy nebo výrazy, které by byly v rozporu s právními předpisy a Podmínkami. Pokud bude název Souboru v rozporu s těmito Podmínkami, nebo bude jinak graficky či obsahově nevhodný, vyhrazuje si Poskytovatel právo na odstranění takového Obsahu Uživatele.

5.2. Uživatel si je plně vědom a je zodpovědný za nahraný Soubor – obsah informací, které svým nahráním umožňuje sdílet.

5.3. Uživatel je povinen Obsah Uživatele – nahraný soubor označit za erotický a/nebo pornografický obsah, pokud takový Soubor na Server umísťuje. Erotický obsah Uživatele musí vždy odpovídat těmto Podmínkám.

5.4. Uživatel může smazat svůj Obsah Uživatele, a to pouze pomocí odkazu, který získá po nahrání Souboru.

5.5. Obsah Uživatele, včetně jeho názvu, který Uživatel umísťuje na Server, nesmí být v žádném případě v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy a Podmínkami Poskytovatele, nesmí být v rozporu s právy Poskytovatele, ostatních Uživatelů a třetích osob.

5.6. Obsah Uživatele nahraný na Server Poskytovatele nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky, právním řádem země, na jejímž území se Uživatel zdržuje, právem Evropských společenství a Evropské unie a s dobrými mravy. Je zakázáno umísťovat Obsah Uživatele, který zejména, nikoli však výlučně:

a) porušuje autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslového vlastnictví;

b) podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a/nebo přesvědčení;

c) podněcuje k jakémukoliv propagování či spáchání trestné činnosti, navádí nebo jakkoliv napomáhá k, či schvaluje spáchání trestné činnosti, popř. slibuje pomoc pachatelům trestné činnosti;

d) podporuje nebo propaguje hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka;

e) umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv erotickému, pornografickému či jinému obsahu, který by mohl narušit vývoj a/nebo mravní výchovu nezletilých osob;

f) obsahuje pornografická díla, která zobrazují dítě nebo zneužívání nezletilé osoby, pohlavní styk se zvířetem, týrání zvířete nebo v nichž se projevuje násilí a neúcta k člověku;

g) obsahuje nepravdivý údaj o jiné osobě, způsobilý značnou měrou ohrozit její čest, vážnost, dobré jméno, soukromí nebo pověst, poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu; Uživatel bere na vědomí, že zachytit a rozšiřovat jakýmkoli způsobem podobu člověka, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost je možné jen s jeho svolením, nestanoví-li zákon jinak;

h) propaguje jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahuje materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele.

5.7 Uživatel se nesmí zneužívat Službu na Serveru způsobem, který by byl v rozporu s právními předpisy, těmito Podmínkami, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů nebo zasahovat do jakýchkoli práv třetích osob, tj. např. nahrávat nevyžádaná obchodní sdělení (tzv. „spam”) nebo nahrávat takový Uživatelský obsah, který omezuje funkčnost Služby Serveru nebo činí její užívání ze strany ostatních Uživatelů obtížnější. Uživatel nesmí nahrávat Soubor na Server s jakoukoliv placenou či neplacenou reklamu nebo reklamu třetích osob. V případě publikování reklamy Uživatelem si Poskytovatel vyhrazuje právo na odstranění veškerých nahraných Souborů, které reklamu obsahují. Porušení tohoto ustanovení se považuje za mimořádně závažné porušení Podmínek. Na uveřejňování Reklamy si vyhrazuje právo pouze Poskytovatel.

6. Pravidla pro Hlášení – upravující podstatné náležitosti uživatelského Hlášení ohledně Obsahu Uživatele umístěného na Serveru

a) Hlášení o Obsahu Uživatele obsahu porušujícím právní předpisy  a/nebo Podmínky musí být Poskytovateli doručeno písemně, a to na mailovou adresu nahnoji@email.cz, uveřejněnou na Serveru Poskytovatele;

b) Hlášení musí obsahovat níže uvedené informace:

1) Identifikační údaje o osobě, která Hlášení zasílá, a to včetně jejích kontaktních údajů.

2) Název nahraného Souboru, uvedený ve smyslu Podmínek na Serveru a celou unikátní adresu URL stránky Souboru.

3) Prohlášení obsahující sdělení, že daný Soubor porušuje tyto Podmínky a/nebo právní předpisy.

4) Vysvětlení a popis důvodů proč daný Soubor porušuje tyto Podmínky aúnebo právní předpisy.

5) V případě, že má Ohlašovatel podezření, že soubor zasahuje do autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví, je nutné v Hlášení rovněž specifikovat k jakému dílu se tato práva vztahují, kdo má oprávnění k těmto právům, ohlašovatel též musí prokázat, že zveřejněním daného obsahu na Serveru došlo k neoprávněnému zásahu do těchto práv. Obdobné platí i v případě Hlášení o porušení osobnostních práv.

6) Ohlašovatel může poskytnout další informace nezbytné pro posouzení závadnosti daného Souboru.

c) Ohlašovatel se zavazuje v Hlášení uvádět správné, pravdivé, úplné, oprávněné a odůvodněné informace ve smyslu PodmínekOhlašovatel nese plnou odpovědnost za Hlášení, a pokud dojde k hlášení o právně nezávadném Obsahu Uživatele, odpovídá za škodu způsobenou Uživateli, jehož se hlášení týká a/nebo Poskytovateli.

d) Poskytovatel si vyhrazuje právo na vyžádání doplňujících informací k Hlášení, pokud nebude Hlášení obsahovat povinné údaje, nebude Hlášení považováno za řádně učiněné.

7. Práva a povinnosti Poskytovatele

7.1. Poskytovatel má právo dle svého uvážení kdykoliv pozastavit, změnit, omezit nebo ukončit poskytování Služby nebo změnit způsob poskytování Služby. Poskytovatel nemá povinnost o tomto Uživatele předem informovat. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Obsah Uživatele smazat, odstranit nebo znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoliv Obsahu Uživatele – nahraného Souboru, a to především z důvodu protiprávního jednání Uživatele nebo pokud se Poskytovatel dozví na základě Hlášení nebo jinak o protiprávnosti Obsahu Uživatele. Poskytovatel ani v tomto případě nemá povinnost Uživatele předem o této skutečnosti informovat. Uživatel toto bere na vědomí a výslovně s tím souhlasí.

7.2. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu a Uživateli ani třetím osobám nevzniká nárok na náhradu jakékoli újmy vzniklé z jakýchkoliv změn Služby poskytovaných Poskytovatelem.

7.3. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky, týkající se Sužeb a Serveru, jejich funkčnosti, dostupnosti i obsahu. Poskytovatel nezaručuje, že bude Server a jeho Služby fungovat bezchybně a nepřetržitě, že Obsah bude vždy dostupný, správný, nepoškozený, nezměněný nebo úplný.

7.4. Poskytovatel z povahy Služeb nezaručuje, že Obsah Uživatele neporušuje právní předpisy a práva Uživatelů nebo třetích osob.

7.5. Poskytovatel jedná v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.  Poskytovatel odpovídá za obsah informací uložených Uživatelem, jen

a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo

b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

7.6 Poskytovatel Služby dále, v souladu s ustanovením § 6 zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, není povinen

a) dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací,

b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

7.7. Poskytovatel učiní neprodleně veškeré kroky, vedoucí k odstranění nebo znepřístupnění dětské pornografie, umístěné na Serveru, pokud získá vědomí, že Uživatel umístil Soubor, obsahující dětskou pornografii. Poskytovatel absolutně netoleruje jakoukoliv dětskou pornografii. Z tohoto důvodu si Poskytovatel vyhrazuje právo využít vůči Uživateli veškeré právní prostředky k identifikaci osob podílejících se na dětské pornografii a bude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Obdobné platí i v případě jiného Obsahu Uživatele, který je v rozporu s trestněprávními předpisy.

7.8. Poskytovatel žádným způsobem nekontroluje, nesleduje, neotevírá, neanalyzuje, nezkoumá Obsah Uživatele. Tímto ustanovením není dotčeno právo omezovat přístup či mazat Obsah Uživatele dle těchto Podmínek.

8. Zásady ochrany osobních údajů

8.1. Poskytovatel respektuje soukromí všech Uživatelů Serveru a stará se o to, aby s Osobními údaji, které Poskytovateli poskytnou, zacházel jako s důvěrnými. Osobní údaje a informace obdržené od Uživatelů, a to včetně Osobních (popř. citlivých) údajů a informací budou Poskytovatelem pečlivě zpracované a chráněné, a to v souladu s právními předpisy.

8.2. Poskytovatel nezpracovává Osobní údaje Uživatelů jinak, než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Uživatel vyslovil souhlas. Veškeré Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění níže uvedených účelů a zpravidla pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

8.3. Uživatel si je vědom, že použitím Serveru uděluje Poskytovateli jako správci souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle Podmínek, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o OÚ“). Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatele, získané při používání Serveru a při zaslání Hlášení na mailovou adresu Poskytovatele, v souladu se Zákonem o OÚ. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout informace o Uživateli třetím osobám nebo orgánům veřejné moci, pokud je zpřístupnění těchto údajů nezbytné pro vyšetřování nebo prevenci trestné činnosti, či v jiných případech vyžadovaných zákonem.

8.4. Poskytovatel v souvislosti s poskytováním Služby zpracovává, v souladu se Zákonem o OÚ, Osobní údaje jednotlivých Uživatelů. Osobní údaje každého Uživatele jsou zpracovávány v rozsahu údajů, které příslušný Uživatel poskytne.

8.5. Správcem i zpracovatelem zpracovávaných Osobních údajů je Poskytovatel. Poskytovatel jako správce Osobních údajů může zpřístupnit zpracovávané Osobní údaje výhradně v souvislosti s provozem Serveru.

8.6.Osobní údaje jednotlivých Uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

8.7.Osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány zpravidla pouze na dobu nezbytnou pro statistické zpracování činnosti Uživatele při používání Služby, nejdéle však po dobu 30 dnů přesahující dobu, po kterou daný subjekt údajů Uživatelem ve smyslu těchto podmínek užívá Služby. IP adresa Uživatele je uchovávána nejvýše na dobu nezbytnou pro vyhodnocení a zajištění zabezpečení Serveru a na něm poskytovaných Služeb. Osobní údaje subjektu, který přestane být Uživatelem, jsou nejdéle po uplynutí výše uvedené lhůty trvale odstraněny. Poskytovatel si vyhrazuje zpracovávat anonymizované údaje o užívání Služby za účelem zlepšení provozu Serveru a na něm poskytovaných Služeb.

8.8. Každý Uživatel má právo požádat Poskytovatele, o poskytnutí informace, jak Poskytovatel zpracovává jeho Osobních údajů, ta mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je Poskytovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.9. Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromí Uživatele nebo v rozporu se zákonem, má možnost požádat Poskytovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. V případě oprávněnosti, Poskytovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Poskytovatel žádosti nevyhoví, může se Uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Právo Uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

 9. Společná ustanovení          

9.1. Užívání Serveru nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky, zejména, nikoli však výlučně, nesmí docházet k porušování práv duševního vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících s právem autorským nebo průmyslových práv, k předpisům upravujícím nekalou soutěž, ochranu osobnosti a trestně právních předpisů.

9.2. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb na Serveru Poskytovatele mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „Reklama”). Tato Reklama se může týkat obsahu Služeb.

9.3 Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem budou jakékoli spory rozhodovat v občanském soudním řízení obecné soudy České republiky.

9.4. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná. Pokud budou vyhotoveny případné další jazykové verze těchto Podmínek, tak pouze pro informaci.

9.5. Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty. Mailová adresa Poskytovatele: nahnoji@email.cz

9.6. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto Podmínky, a to i bez předchozího upozornění. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, nejdříve však dnem jejich oznámení Uživateli zveřejněním na Serveru. Pro každého jednotlivého Uživatele nabývají změny Podmínek účinnosti pouze v případě, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Služeb Poskytovatele ze strany Uživatele i po datu účinnosti změn Podmínek určeném Poskytovatelem. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je Uživatel povinen ukončit užívání Služeb Poskytovatele po datu účinnosti změn Podmínek určeném Poskytovatelem a neprodlěně odstranit veškerý Obsah Uživatele.

9.7. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že práva a povinnosti spojené se Službami poskytovanými na Serveru Poskytovatele mohou být převedeny na třetí osobu(y), dle platných právních předpisů. Převod práva povinností Uživatele i Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost Podmínek. Uživatel s tímto výslovně souhlasí.

9.8. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

9.9. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2014.